Design & Developed By opensourcetechnologies.com

På tiltalebenken

Skup-pris til den som vil

Publisert 03.05.2018
Skrevet av Niels Chr. Geelmuyden

Varselklokkene burde gå i de fleste redaksjoner når en presumptivt objektiv professor og dr. scient. ved Havforskningsinstituttet leverer et lidenskapelig partsinnlegg i favør av oppdrettsnæringen, slik Øivind Bergh gjorde i siste nummer av Journalisten. Når den samme professor karakteriserer en kritisk journalist som lidende av rabies og paranoia, ledes assosiasjonene hen til hvordan opposisjonelle tradisjonelt behandles i totalitære regimer. Kombinert med at nær sagt ingenting av det Bergh skriver medfører riktighet, finner jeg grunn til å anmode norske avisredaksjoner om å undersøke hvilke bånd som finnes mellom forskning og næringsinteresser på dette forsømte samfunnsområdet.

Seniorforsker Claudette Bethune ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning fastslo i 2006 offentlig at norske forskningsinstitusjoner er kjøpt og betalt av fiskerinæringen. «Vi snakker om regelrett svindel», uttalte Bethune. Hun ble straks avskjediget. Forskeren Erik Slinde opplevde at ledelsen ved Havforskningsinstituttet tok avstand fra hans upassende funn. Direktør Svein Berg i Eksportutvalget for fisk har ganske enkelt omtalt kritiske forskere som femtekolonister. Her bør det være nok å gripe fatt i for den redaksjonelle gravegruppe som vil ha SKUP-prisen i 2009.

Bergh innleder sin artikkel ved å fastslå at jeg tidligere har skrevet en bok om diagnosen kverulantparanoia. Det er feil. Ingen av mine 20 bokutgivelser har denne diagnosen som tema. Bergh påstår at jeg har talent for å selge samme avsnitt mange ganger, og insinuerer dermed at jeg lurer norske avisredaksjoner til å kjøpe samme artikkel. Faktum er at Morgenbladets redaktør, Alf van der Hagen, spurte om tillatelse til å gjengi mine morgenkåserier om oppdrettsnæringen på trykk. Dette på samme måte som Fædrelandsvennen kontaktet meg med spørsmål om de kunne få lov til å gjengi en artikkel jeg hadde skrevet om fugledød i Aftenposten. Resten av sludderet til Bergh vil jeg tilbakevise i den nummerrekkefølge han selv presenterer det:

1. Havforskeren forsøker å bagatellisere forurensningen forbundet med ekskrementer fra oppdrettsnæringen. Selvfølgelig har han rett i at også villfisk tisser og bæsjer. Problemet oppstår når man permanent anbringer 250 millioner oppdrettsfisk i trange norske fjorder. Fosfor og nitrogen frigjøres ved avføring og fôrspill. Ifølge Statens forurensningstilsyn slapp oppdrettsnæringen i 2005 ut 6200 tonn fosfor og 29.000 tonn nitrogen. Det innebærer at oppdrettsnæringen er en vesentlig større kilde til forurensning av våre kystområder enn summen av kommunale avløp og avrenning fra landbruket. Ifølge Norsk institutt for vannforskning er oppdrettsnæringen ansvarlig for 60 prosent av alle fosforutslipp. Innen 2010 forventes det en økning i utslippene på 62 prosent. Nær sagt alle seriøse fagpersoner er bekymret for den skadelige algevekst og oksygenmangel som overgjødslingen gir opphav til. Hvis havforsker Bergh ikke erkjenner at dette er et alvorlig miljøproblem, bør hans overordnede ved instituttet vurdere forsvarligheten ved å la ham inneha sin forskerstilling.

2. Etter å ha karakterisert meg som en alvorlig sinnslidende, blind og hundegalskap-rammet løgner, påstår Bergh at jeg har en lei tendens til å diskreditere, fornedre og fornærme mine meningsmotstandere. Kronbeviset består i at jeg for fire år siden i Bergens Tidende skal ha beskyldt Torbjørn Dale fra Høgskolen i Sogn og Fjordane for å ville utvide lesernes perspektiv ved å henlede oppmerksomheten på badeskum i øynene. Dermed kan det reises tvil om hvorvidt Bergh mestrer kunsten å lese innenat. Det var Thorbjørn Dale som i et leserinnlegg 28. desember 2004 anklaget meg for «å se verden med badeskum i øynene». Ja, det var endog tittelen på hans forvirrede innlegg.

3. Jeg har aldri beskrevet det som «aldeles forkastelig» at fisk dør i merdene, slik Bergh påstår. Derimot har jeg opplyst allmennheten om at det ifølge næringens egne talsmenn dør 50.000 laks i norske oppdrettsanlegg hver dag. Det innebærer at man på årsbasis står overfor mer enn 18 millioner ihjelplagede lakselik. Forskjellen består i at havforsker Bergh synes dette er en imponerende lav dødelighet, mens jeg synes det avspeiler vanvittig dyremishandling og ressurssløseri. Tross alt tilintetgjør man på denne måten hvert år flere hundre tusen tonn med fiskemel og proteiner – i en verden hvor mennesker i tusentall daglig dør av matmangel. Generelt har jeg stor forståelse for at Bergh og andre oppdrettsfantaster heller vil diskutere sauehold, men jeg ser ingen grunn til å imøtekomme dette ønsket. Hva utryddelsen av sjøfugl angår, råder det ingen tvil om at denne har dramatisert seg i nettopp samme tidsrom som oppdrettsnæringen har ekspandert. Bestanden av lomvi i norske havområder er redusert med 90 prosent i løpet av de siste 30 årene. Antall fiskemåker er i samme tidsrom redusert med 80 prosent. Norsk Ornitologisk Forening og Verdens Naturfond er ikke alene om å legge hovedansvaret for denne artsutryddelsen på oppdrettsnæringen. Ifølge forskningsdirektør Misund ved Havforskningsinstituttet er det ingen tvil om at overfisket har medvirket til fugledød. Overfisket av tobis, kolmule, øyepål og brisling, som fuglene lever av, skyldes i all hovedsak at disse tjener som fôr i oppdrettsanleggene.

4. Bergh erkjenner at «ikke alt Geelmuyden skriver er tull». Det er prisverdig at han innrømmer hvilket økende problem rømming fra anleggene utgjør, hvor lite oppdretterne gjør for å bøte på dette, og generelt hvor «pinlig lite av næringens overskudd som pløyes tilbake til forskning og sykdomsforebygging». Det siste må vel kanskje tolkes som et privat ønske om lønnsforhøyelse fra Berghs side. Kan hende synes han at det bør dryppe litt mer på slik en klokker. Men i den store sammenheng er disse innrømmelsene nesten like vidsynte i sin strukturelle selvransakelse som om konsernsjef Helge Lund skulle innrømme offentlig at petroleum under visse forhold kan avstedkomme flekker på folks klær.

5. Bergh påstår at Geelmuyden er blitt grundig bløgget og sløyet av journalist Pål Mugaas Jensen i flere utmerkede essays. Han glemmer å opplyse at Mugaas Jensen er kjøpt og betalt av oppdrettsnæringen. Mugaas Jensen er prosjektleder i det omstridte propagandaforetaket Laksefakta.no, hvor det i vinnings hensikt påviselig blir spredt grove løgner om norsk oppdrettsnæring. Så som at et kilo villfisk gir et kilo oppdrettslaks. Direktør i forprodusentselskapet EWOS, Kjetil Bjordal, har fastslått offentlig at det går med fire kilo villfisk til å produsere et kilo oppdrettslaks. Produktsjef Trygve Berg Lea i produksjonsselskapet Skretting hevder på sin side at fremstilling at et kilo oppdrettslaks krever 4,88 kilo villfisk. Selv Bellona, som Bergh i denne sammenheng liker å henvise til, mener at Laksefakta tar 300 prosent feil. Svindelen begått av Laksefakta består i at 1000 kilo fiskeråstoff gir 200 kilo fiskemel. De har, formodentlig mot bedre vitende, ganske enkelt regnet fiskemel som villfisk. Det er bedrøvelig å leve i et land hvor denne typen desinformasjon ikke straffes. Mugaas Jensen, som tidligere har brukt Håvamål og C.J. Hambro som sannhetsvitner i oppdrettsdebatten, publiserte for øvrig så sent som 29. oktober 2007 en artikkel på nettstedet Kyst.no med tittelen «Rømming kan være positivt». Det ville i hvert fall være positivt om han selv hadde hatt vett nok til å rømme.

6. Professor Bergh innrømmer at han ikke vet hva økobalanse er. Det er for alt jeg vet kanskje forutsetningen for å bli leder av faggruppe Helse ved Havforskningsinstituttet. En ressurssterk norsk avisredaksjon burde avgjort se nærmere på hvem som finansierer både Berghs og instituttets virksomhet. Bergh påstår at antibiotikabruken i norsk fiskeoppdrett er så lav at ingen seriøs mikrobiolog regner den som et miljøproblem. Generelt antyder han at antibiotikabruken er sterkt avtagende. Ifølge Folkehelseinstituttet har antibiotikabruken i norsk fiskeoppdrett økt med nærmere 200 prosent fra 1999 til 2007.

7. Bergh topper utleveringen av seg selv ved å fastslå at lakselusmiddelet cypermethrin er aldeles harmløst. De nedslående funnene som ble gjort i april 2002 ved Plymouth Marine Laboratory, og som jeg i sin tid refererte til, er ifølge Bergh siden blitt fullstendig avdramatisert. Da er det unektelig pussig at Storbritannia i 2006, etter undersøkelser utført ved forskningssenteret Cefas i Lowestoft, innførte forbud mot bruk av cypermethrin. Årsaken er ifølge laboratorieforskeren Andy Moore at en del per milliard av dette svært toksiske pyretroidet har alvorlig innvirkning på mange fiskeslags reproduksjonsevne. Cefas konstaterer at cypermethrin særlig har skadelige konsekvenser for overlevelsen til laks, sjøørret og brunørret.

8. Jeg har ikke grunnlag for å fastslå at Øivind Bergh farer med bevisst løgn. Etter å ha lest hans artikkel i Journalisten, begrenser mitt håp seg til at professoren er ved bevissthet deler av arbeidsdagen. Mot slutten av sin artikkel konstaterer Bergh at jeg ikke er noen stor skribent. Det er jeg svært lettet over. Hadde Bergh regnet meg for være en stor skribent, like stor som Mugaas Jensen, ville jeg opplevd det som dypt injurierende. Som et siste stikk, straks tiljublet av nettstedet Kyst.no hvor Mugaas Jensen er en av to ansatte journalister, fastslår Bergh at jeg er en kjendisskribent uten journalistfaglig integritet. Så må han trolig være ukjent med at jeg som foredragsholder ved Journalisthøyskolen gjennom 18 år generelt har rådet journalister fra å intervjue kjendiser. Min begrunnelse er at slike mennesker sørgelig ofte viser seg å være vesentlig mer opptatt av seg selv enn av livet. Nå innser jeg at det også finnes professorer som lider under denne tildragelse.


Denne replikken ble første gang publisert på Journalisten.no, og er publisert her med tillatelse fra skribenten.

Foto av havforsker Øivind Bergh er fra Tønsberg tingrett: Tore B. Krudtaa.

Du kan lese mer om Niels Chr. Geelmuydens virke som skribent og forfatter på Wikipedia

Kommentar fra redaktøren

Havforsker Øivind Bergh, som for tiden er ansatt ved Havforskningsinstituttet og en som har oppdrag for Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, har ofte vist en oppførsel på Internet som samsvarer med det man kan forvente seg av rabiate nett-troll (min subjektive mening). Jeg Tore B. Krudtaa som er redaktør av nettstedet Monsanto.no, er selv urettmessig bl.a. blitt stemplet av Bergh for å være en høyreekstrem, en antisemitt (rasist) og en som samfunnet må beskytte seg mot. Det hele ble til slutt så alvorlig (omfanget av ærekrenkelsene fra Bergh) at jeg så for meg at de urettmessige anklagene ville være en grei sak for norsk rettsvesen. Det endte dessverre med at Bergh, hans advokat Liv Torill Evenrud og Berghs tre vitner fremmet grove usannheter om meg og/eller mine kilder på Internet - under ed i sandefjord tingrett. Bergh fikk underlig nok medhold på alle punkter av tingrettsdommer Anders Nesheim. Dette til tross for at dommeren ikke på et eneste punkt klarer å vise til noe høyreekstremt eller antisemittisk fra meg eller mine kilder. Hadde jeg visst på forhånd hvordan norsk sivilrett praktiseres i norske rettssaler, og hvor grenseløst useriøst flere dommere og advokater oppfører seg, ville jeg aldri ha tatt saken til det norske rettssystem. Etter dommen har forskeren stemplet meg som gal og sinnsyk. Mer om den saken her: Justismordet og rettsfarsen.

Etter at saken angivelig er avsluttet i norsk rettssystem - har direktøren i Havforskningsintstiuttet kommet med flere oppsiktsvekkende ytringer om den statsansatte havforskeren Øivind Bergh - og hans oppførsel på Internet. At hun gremmes over oppførselen til egen ansatt, og mener at han ikke burde han vunnet rettssaken mot meg - er ikke overraskende.

Her er noe av det direktøren i Havforskningsinstituttet har uttalt om Bergh: 

" ...Ja, men vet du hva, Tore, jeg forstår deg veldig godt, og jeg må også si det, at dette er helt ødeleggende, og jeg mener også det som er veldig greit her, det er at jeg mener også at jeg kjenner deg, og jeg vet hvor absurd dette er, og jeg vet hvilket stort problem dette er, og jeg tar det dødsalvorlig, og jeg, når jeg får dette fra deg, så går jeg på banen, og jeg skal love å gjøre alt jeg kan for å beskytte deg. Jeg gremmes, jeg gremmes over dette og jeg kommer til å være din allianse i en sånn en sak, fordi at dette mener jeg er helt uakseptabelt, Tore..."
[...]
"...Og det som også er så ille her, det er jo dette her at han vant den første saken..." 

Mer om hva hun har uttalt her: 

Til opplysning ble ankesaken i Agder lagmannsrett dessverre forhindret fordi hoveddommer Reidun Wallevik noen få dager før saken var berammet - uten gyldig grunn - nektet meg å være selvprosederende. Når jeg anket den absurde ankenekten til Høyesterett, aviser de anken uten å begrunne den, og uten å kunne fremskaffe en juridisk gyldig kjennelse. Å ikke begrunne en avgjørelse er en rettsstridig handling - og følgelig ulovlig. Det er noe til og med Høyesterett klarte å finne ut av på egenhånd. I 2010 slo man dette stort opp i minst to proklamasjoner i Aftenposten. I ettertid har jeg fått en helt vanvittig forklaring av seksjonsleder for saksbehandlingsenheten i Høyesterett for hvorfor forkynt kjennelse fra Høyesterett ikke inneholder dommernes signaturer, og hvorfor den versjonen av kjennelsen som innholder dommernes signaturer - ikke inneholder navnet på dommerne (i teksten i kjennelsen). Mer om den merkelige saken kan man lese her: Forfalsker Høyesterett kjennelser?

Det som er typisk for personangrepene til Havforsker Øivind Bergh er at han svært ofte tillegger meningsmotstandere meninger og ytringer de ikke selv har kommet med. Deretter benytter forskeren sine egne oppdiktede og usanne påstander som grunnlag for sin videre "debatt" i det offentlige rom. Forskeren benytter seg mao. av det som av av kjennere betegnes som stråmannsargumentasjon. Hvis man skulle være så freidig å komme med kritikk av oppdrettsindustrien, vaksiner, genmodifiserte organismer og genteknologi, det korrupte banksystemet, stråling fra trådløse enheter, korrupsjon i Barnevernet, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, rettsvesenet eller andre offentlige organer - da tar det som regel ikke lenge før Bergh sprer sin eder og galle over varsleren i det offentlige rom. Bergh fikk i 2016 bot eller forenklet forelegg av politiet i Bergen på Kr. 6000. Det skjedde etter at Bergh kastet kaffe latte på miljøkrigeren Kurt Oddekalv - foran åpent kamera fra TV2 og Norges Miljøvernforbund. Dette etter at miljøkrigeren fortalte Bergh følgende foran TV-kameraet til TV2:

"Du tør ikke å konfronteres. Du er et nett-troll du Øivind. Du er et nett-troll som ødelegger livene til en haug med mennesker. Du er et nett-troll, og du er et kjent nett-troll"

Etter denne beskrivelsen av Bergh, klikket det fullstendig for havforskeren som tømte sin kaffe latte over Oddekalv. Det hele er godt dokumentert av TV2 og NMF (Kurt Oddekalv møter nett-trollet Øivind Bergh).

Etter kaffekastingen til Bergh har ledelsen ved Havforskningsinstituttet blitt gjort oppmerksom på hva havforsker Øivind Bergh holder på med i det offentlige rom. En oppførsel som klart strider med etiske retningslinjer for offentlige tjenestemenn. At Bergh i tillegg har sittet i arbeidstiden som statsansatt havforsker og hakket ned grove ærekrenkelser mot flere varsere, noe som er godt dokumentert her, med timelister fra arbeidsgiver og dato og klokkeslett for når Bergh har publisert sin hatretorikk. Bergh er ikke alene om å benytte ondskapsfull stråmannsargumentasjon for å ramme varslere i samfunnet. Flere redaksjoner og journalister benytter i dag samme teknikk, og ikke sjelden publiseres grove usannheter om nystartede partier, enkeltmennesker og grupper av mennesker for å villede leserne. En beryktet norsk journalist som har spesialisert seg på denne form for hatretorikk er den såkalte journalist og medieviter John Færseth. Færseth er nå avslørt som en journalist som ofte fremmer grove usannnheter om meningsmotstandere - for å sverte dem. Det hele avslørt i full offentlighet: Det journalistiske dopet - John Færseth og Dagbladet, og via en replikk i Dagbladet: Norgespartiet - en samfunnstrussel? Det er mao. på det rene at det rundt om i landets riksmedia jobber journalister som bevisst publiserer, og tillates å publisere grove usannheter - i den hensikt å sverte varslere, og ikke minst for å villede befolkningen. Noe som igjen kan være en sterk indikasjon på at det i Norge finnes en rekke korrupte journalister som er betales for å publisere desinformasjon.

Spør deg selv hvorfor avis- og nyhets-redaksjonene rundt om har vist null interesse for det som relativt nylig ble avslørt av den tyske journalisten Udo Ulfkotte. Han avslørte nemlig at han ble manipulert av etterretningen til å publisere deres "journalistikk". Hans avsløringer, som først ble offentliggjort via boka Kekaufte journalisten, viser på en elegant måte hvor gjennomkorrupt store deler av den vestlige pressen er blitt. At norsk presse er infisert av de samme korrupte kreftene er det etter mitt syn liten tvil om.

 

 

blog comments powered by Disqus
Monsanto.NO benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service.
Les mer OK